Αγγλοελληνικό γλωσσάριο τεχνικών όρων

Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων

(Οι όροι που περιέχουν συνδέσεις αποτελούν λέξεις-κλειδιά και παραπέμπουν απευθείας στις σχετικές εγγραφές)

accessories

εξαρτήματα

acid-resistant products

οξύμαχα προϊόντα

adhesive substances

κολλητικές ουσίες

agricultural machinery

γεωργικά μηχανήματα

air compressors

αεροσυμπιεστές

air conditioners

κλιματιστικά μηχανήματα

air conditioning

κλιματισμός

air filters

φίλτρα αέρα

air heaters

αερόθερμα

   βλ.  αεροθερμαντήρες

air heaters

αεροθερμαντήρες

air heaters

αερολέβητες

   βλ.  αεροθερμαντήρες

air locks

αεροφράκτες

air vents

αεραγωγοί

airports

αεροδρόμια

alarm systems

συναγερμοί

   βλ.  συστήματα συναγερμού

alarm systems

συστήματα συναγερμού

aluminum

αλουμίνιο

aluminum structures

 

αλουμινοκατασκευές

    βλ. κατασκευές αλουμινίου

aluminum structures

κατασκευές αλουμινίου

anchoring

αγκυρώσεις

antennas

κεραίες

arc welding

ηλεκτροσυγκολλήσεις

architectural design

αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

architecture

αρχιτεκτονική

asbestos cement

αμιαντοτσιμέντο

asphalt

άσφαλτος

automatic control

αυτόματος έλεγχος

automation instruments

όργανα αυτοματισμού

bakery machinery

αρτοποιητικά μηχανήματα

ball bearings

ρουλεμάν

banks

τράπεζες

barcode

γραμμοκώδικας

biological treatment

βιολογικός καθαρισμός

bituminous materials

ασφαλτικά υλικά

boilers

λέβητες

bookbinding

βιβλιοδεσία

bookshops

βιβλιοπωλεία

bricks

τούβλα

bridges

γέφυρες

building elements

δομικά στοιχεία

building materials

δομικά υλικά

building sector

οικοδομή

building wastes

οικοδομικά απορρίμματα

buildings

κτίρια

buildings conservation

συντήρηση κτιρίων

buildings construction

οικοδομική

burners

καυστήρες

cables

    see also  

καλώδια

    β.ε.   συρματόσχοινα

calculating machines

υπολογιστικές μηχανές

calculators

αριθμομηχανές

calculators

κομπιουτεράκια

   βλ.   αριθμομηχανές

capacitors

πυκνωτές

car technology

τεχνολογία αυτοκινήτου

car tyres

ελαστικά αυτοκινήτων

cargo handling

διακίνηση φορτίων

cargo loading and unloading

φορτοεκφορτώσεις

CARTER seed separators

τριέρια CARTER

cartography

χαρτογράφηση

cast iron

χυτοσίδηρος

catering areas

χώροι εστίασης

ceiling fans

   see   fans

ανεμιστήρες οροφής

   βλ.   ανεμιστήρες

ceilings

οροφές

ceilings

ταβάνια

    βλ.  οροφές

cement

τσιμέντο

cement grouts

τσιμεντοκονιάματα

cement industry

βιομηχανία τσιμέντου

central heating

κεντρική θέρμανση

centrifugal fans

   see  fans

φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες

   βλ.   ανεμιστήρες

ceramic tiles

κεραμικά πλακίδια

civil engineers

πολιτικοί μηχανικοί

coatings

επιχρίσματα

cocks

κρουνοί

computer programs

προγράμματα υπολογιστών

computer-aided design

σχεδίαση με υπολογιστή

computers

ηλεκτρονικοί υπολογιστές

concrete

σκυρόδεμα

concrete reinforcement

οπλισμός σκυροδέματος

connections

σύνδεσμοι

consulting engineers

σύμβουλοι μηχανικοί

control instruments

όργανα ελέγχου

convectors

θερμοπομποί

conveyor belts

μεταφορικές ταινίες

cooling

 

ψύξη

 

cooling towers

πύργοι ψύξης

    βλ.  ψυκτικοί πύργοι

cooling towers

ψυκτικοί πύργοι

corrosion

διάβρωση

cracking

ρηγμάτωση

cracks

ρήγματα

cranes

γερανοί

crushers

θραυστήρες

cutting tools

κοπτικά εργαλεία

damages

βλάβες

decoration

διακόσμηση

decorative motifs

διακοσμητικά μοτίβα

deep wells

βαθέα φρέατα

digitizers

ψηφιακοποιητές

disinfecting facilities

απολυμαντικές εγκαταστάσεις

disinfection

απολύμανση

display devices

οθόνες

distilleries

αποστακτήρια

domestic hot water

ζεστό νερό χρήσης

door and window frames

κουφώματα

doors

πόρτες

drainage works

αποξηραντικά έργα

drawing boards

σχεδιαστήρια

drawing pencils

μολύβια ζωγραφικής

drawing pencils

μολύβια σχεδίου

 βλ.  μολύβια ζωγραφικής

dredges

βυθοκόροι

drilling

γεωτρήσεις

drilling hammers

διατρητικές σφύρες

drilling machines

διατρητικά μηχανήματα

drilling machines

δράπανα

    βλ.   διατρητικά μηχανήματα

drilling rigs

γεωτρύπανα

duplicators

πολύγραφοι

earthing systems

γειώσεις

earthquake-resistant constructions

αντισεισμικές κατασκευές

earthquakes

σεισμοί

economy

οικονομία

education

εκπαίδευση

electric iron

ηλεκτρικό σίδερο

electric lighting

ηλεκτροφωτισμός

electric motors

ηλεκτρικοί κινητήρες

electric motors

ηλεκτροκινητήρες

    βλ.  ηλεκτρικοί κινητήρες

electric power

ηλεκτρική ενέργεια

electric water heaters

ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

electrical energy production

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

electrical equipment

ηλεκτρολογικό υλικό

electrical fittings

ηλεκτρολογικά εξαρτήματα

electrical installations

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

electrical resistances

ηλεκτρικές αντιστάσεις

electrodes

ηλεκτρόδια

electromechanical installations

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

electromechanical studies

ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

electronic components

ηλεκτρονικά εξαρτήματα

electronic devices

ηλεκτρονικές συσκευές

electronic systems

ηλεκτρονικά συστήματα

elevated railways

εναέριοι σιδηρόδρομοι

elevating machines

ανυψωτικά μηχανήματα

elevators

ανελκυστήρες

energy

ενέργεια

engineers

μηχανικοί

engines

μηχανές

enterprise organizing

οργάνωση επιχειρήσεων

environmental protection

προστασία περιβάλλοντος

epoxy resins

εποξειδικές ρητίνες

excavators

εκσκαφείς

exhibitions

εκθέσεις

 factories

εργοστάσια

false ceilings

ψευδοροφές

fans

ανεμιστήρες

filtering

φίλτρανση

filters

φίλτρα

fire detection

πυρανίχνευση

fire protection

πυροπροστασία

fire safety

πυρασφάλεια

firefighting

πυρόσβεση

float glass

γυαλί επίπλευσης

floor tiles

πλακάκια

floor tiles

πλακίδια δαπέδου

    βλ.   πλακάκια

floors

    see also  plastic floors

    see also

δάπεδα

    βλ. και πλαστικά δάπεδα

    βλ. και βιομηχανικά δάπεδα

floors

πατώματα

    βλ.   δάπεδα

flour milling industry

αλευροποιΐα

flour mills

αλευρόμυλοι

folding partitions

    see  partitions

πτυσσόμενα χωρίσματα

     βλ.   χωρίσματα

foods

τρόφιμα

foundations

θεμελιώσεις

foundries

χυτήρια

furniture

έπιπλα

galleys

μαγειρεία

garages

σταθμοί αυτοκινήτων

geographic information systems

συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

geological studies

γεωλογικές μελέτες

geotechnical studies

γεωτεχνικές μελέτες

glass

γυαλί

grain silos

 

σηρός

    βλ.  σιλό δημητριακών   

grain silos

    see also  granaries

σιλό δημητριακών

     β.ε.  σιταποθήκες

granaries

    see also  grain silos

σιταποθήκες

    β.ε.  σηρός

granite

γρανίτης

grouting

τσιμεντενέσεις

gunite

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

gypsum boards

    see plasterboards

γυψοσανίδες

 

hammers

    see drilling hammers

σφύρες

    βλ. διατρητικές σφύρες

harbor works

λιμενικά έργα

heat exchangers

εναλλάκτες θερμότητας

heat pipes

θερμοαγωγοί

heat pumps

αντλίες θερμότητας

heating

θέρμανση

history

ιστορία

hotels

ξενοδοχεία

household appliances

οικιακές συσκευές

housing

κατοικία

 hydraulic installations

υδραυλικές εγκαταστάσεις

hydraulic pumps

υδραυλικές αντλίες

hydraulic systems

υδραυλικά συστήματα

hydraulic works

υδραυλικά έργα

ice factories

παγοποιεία

ice making machines

παγοποιητικές μηχανές

incineration

αποτέφρωση

 

incinerators

αποτεφρωτήρες

 

inclined plane railways

σιδηρόδρομοι σε κεκλιμένο επίπεδο

industrial floors

βιομηχανικά δάπεδα

industrial installations

βιομηχανικές εγκαταστάσεις

industrial pollution

βιομηχανική ρύπανση

industrial wastes

βιομηχανικά απόβλητα

industrial wastewater treatment

επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

industry

βιομηχανία

insulating boards

μονωτικές πλάκες

insulating materials

μονωτικά υλικά

insulation

μονώσεις

insurance companies

ασφαλιστικές εταιρείες

interior decoration

διακόσμηση εσωτερικών χώρων

internal combustion engines

μηχανές εσωτερικής καύσης

ironworking

    see   metalworking

σιδηροτεχνία

   βλ.   μεταλλοτεχνία

irrigation

άρδευση

irrigation pipes (?)

σωλήνες αρδεύσεων

kitchen furniture

έπιπλα κουζίνας

knitting machines

πλεκτομηχανές

laboratories

εργαστήρια

lamps

λαμπτήρες

lathes

τόρνοι

lighting

φωτισμός

lightning conductors

αλεξικέραυνα

lightning protection

αντικεραυνική προστασία

lightning rods

    see   lightning conductors

αλεξικέραυνα

lightweight concrete

ελαφρό σκυρόδεμα

listed buildings

διατηρητέα κτίρια

loaders

φορτωτές

locks

κλειδαριές

locomotives

ατμάμαξες

Loewe radios

ραδιόφωνα Loewe

lubricants

λιπαντικά

luminaires

φωτιστικά σώματα

machine elements

στοιχεία μηχανών

machine shops

μηχανοποιεία

    βλ. μηχανουργεία

machine shops

μηχανουργεία

machine tools

εργαλειομηχανές

machinery

μηχανήματα

manufacturing industry

μεταποιητική βιομηχανία

marble

μάρμαρο

marine engines

ναυτικές μηχανές

marine pollution

θαλάσσια ρύπανση

marine works

θαλάσσια έργα

measurements

μετρήσεις

measuring instruments

όργανα μέτρησης

mechanical diggers

μηχανικοί εκσκαφείς

mechanical engineering works

μηχανολογικά έργα

mechanical equipment

μηχανολογικός εξοπλισμός

mechanical shovels

     see shovels 

μηχανικά πτύα

    βλ. πτύα

metal structures

μεταλλικές κατασκευές

metallurgical industry

μεταλλουργική βιομηχανία

metals

μέταλλα

metalworking

μεταλλοτεχνία

microfilming

μικροφωτογράφηση

microprocessors

μικροεπεξεργαστές

mineral oils

ορυκτέλαια

mirrors

καθρέφτες

monitors

    see   display devices

οθόνες

monuments conservation

συντήρηση μνημείων

motion transmission

μετάδοση κίνησης

neoclassical buildings

νεοκλασικά κτίρια

office automation

αυτοματοποίηση γραφείου

office furniture

έπιπλα γραφείου

office organisation

οργάνωση γραφείου

oil engines

πετρελαιομηχανές

oil mills

ελαιοτριβεία

oil presses

ελαιοπιεστήρια

optical instruments

οπτικά όργανα

ores

μεταλλεύματα

paints                  

βαφές

paints                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

χρώματα οικοδομών

   βλ.  βαφές

parking

στάθμευση

parquets

    see wooden floors

παρκέτα

    βλ.    ξύλινα πατώματα

partitions

χωρίσματα

pavements

οδοστρώματα

pens

 

στυλογράφοι

periodicals

περιοδικά

peripheral equipment

περιφερειακός εξοπλισμός

perlite

περλίτης

photocopiers

φωτοτυπικά μηχανήματα

photocopying machines

        see photocopiers

φωτοτυπικά μηχανήματα

photographic techniques

φωτογραφικές τεχνικές

photographs

φωτογραφίες

pipes

σωλήνες

piping

σωληνώσεις

planes

πλάνες

plasterboards

γυψοσανίδες

plastic blinds

πλαστικά ρολά

plastic floors

πλαστικά δάπεδα

plastic products

πλαστικά προϊόντα

plastics industry

βιομηχανία πλαστικών

platforms

αποβάθρες

plotters

σχεδιογράφοι

pollution abatement

αντιρρυπαντική προστασία

pollution abatement

απορρύπανση

   βλ.  αντιρρυπαντική προστασία

polyurethane

πολυουρεθάνη

polyurethane products

προϊόντα πολυουρεθάνης

portal cranes

γερανογέφυρες

power plants

    see   power stations

σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

power stations

σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

prefabricated concrete

προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

prefabrication

προκατασκευή

prestressing

προένταση

printers

εκτυπωτές

private security

ιδιωτική ασφάλεια

professional equipment

επαγγελματικός εξοπλισμός

professional issues

επαγγελματικά θέματα

programmable logic controllers

προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές

protection

προστασία

 public works studies

μελέτες δημοσίων έργων

publications

εκδόσεις

pulleys

τροχαλίες

pumps

αντλίες

radiators

θερμαντικά σώματα

radiators

καλοριφέρ

    βλ.   θερμαντικά σώματα

radio apparatus

συσκευές ραδιοφώνου

railway cranes

σιδηροδρομικοί γερανοί

railways

σιδηρόδρομοι

range hoods

απορροφητήρες

refineries

διυλιστήρια

refrigerating machinery

ψυκτικά μηχανήματα

refrigeration installations

ψυκτικές εγκαταστάσεις

refrigerators

ψυγεία

refuse

απορρίμματα

refuse collection

συλλογή απορριμμάτων

rehabilitation of buildings

αποκατάσταση κτιρίων

reinforced concrete

οπλισμένο σκυρόδεμα

repairs

επισκευές

repairs

επισκευές

resins

ρητίνες

road construction works

έργα οδοποιίας

road machinery

μηχανήματα οδοποιίας

 road maintenance

συντήρηση οδών

roller mills

κυλινδρόμυλοι

rolling stock

τροχαίο υλικό

roof tiles

κεραμίδια

rotary pumps

περιστροφικές αντλίες

rubber

καουτσούκ

rubber industry

βιομηχανία ελαστικού

rubble wastes

   see   building wastes

οικοδομικά απορρίμματα

safety systems

    see   security systems

συστήματα ασφάλειας

sanitary ware

είδη υγιεινής

scaffolds

ικριώματα

    βλ.  σκαλωσιές

scaffolds

σκαλωσιές

screw fastening

στερέωση βιδών

sealants

στεγανωτικά υλικά

sealing

στεγανοποίηση

sealing tapes

μονωτικές ταινίες

seats

καθίσματα

security systems

συστήματα ασφάλειας

seed separators

 

διαχωριστές σπορών

     βλ. τριέρια

seed separators

τριέρια

seminars

σεμινάρια

sewage disposal

αποχέτευση

sewerage networks

αποχετευτικά δίκτυα

    βλ.  δίκτυα αποχέτευσης

sewerage networks

δίκτυα αποχέτευσης

sewerage systems

    see   sewerage networks

δίκτυα αποχέτευσης

shotcrete

    see    gunite

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

shovels

πτύα

silos

    see  grain silos

σιλό δημητριακών

 

slabs

πλάκες

snowploughs

εκχιονιστήρες

sock knitting machines

καλτσομηχανές

sock machines

    see  sock knitting machines

καλτσομηχανές

soil dynamics

εδαφομηχανική

soil mechanics

   see  soil dynamics

εδαφομηχανική

solar energy

ηλιακή ενέργεια

solar systems

ηλιακά συστήματα

solar water heaters

ηλιακοί θερμοσίφωνες

sound insulation

ηχομόνωση

sound insulation materials

ηχομονωτικά υλικά

sport

αθλητισμός

staircases

σκάλες

static design

στατικές μελέτες

statics

στατική

steam boilers

ατμολέβητες

steam engines

ατμομηχανές

steel

χάλυβας

steel mills

    see  

χαλυβουργεία

steel plants

χαλυβουργεία

steel products

προϊόντα χάλυβα

steel works

    see  

χαλυβουργεία

stone

πέτρα

stone crushers

σκυροθραύστες

storage heaters

θερμοσυσσωρευτές

strength of materials

αντοχή υλικών,

structural grid

δομικό πλέγμα

structural machinery

δομικά μηχανήματα

structural systems

δομικά συστήματα

 structural tools

δομικά εργαλεία

structural works

δομικά έργα

sugar industry

βιομηχανία ζάχαρης

surveying instruments

γεωδαιτικά όργανα

swimming pools

πισίνες

switches

διακόπτες

tachometers

ταχύμετρα

tackles

    see also winches

παλάγκα

    β.ε.  βαρούλκα

technical companies

τεχνικές εταιρείες

technical drawing

τεχνικό σχέδιο

technical offices

τεχνικά γραφεία

technical works

τεχνικά έργα

telecommunications

τηλεπικοινωνίες

telecommunications technology

τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία

telephone stations

τηλεφωνικές εγκαταστάσεις

telephones

τηλέφωνα

television

τηλεόραση

terminology

ορολογία

theodolites

θεοδόλιχοι

thermal insulation

θερμομόνωση

thermal insulation materials

θερμομονωτικά υλικά

thermometers

θερμόμετρα

thermostats

θερμοστάτες

Thueringer Meisterserie radios

ραδιόφωνα Thueringer Meisterserie

timers

χρονομετρητές

tobacco

καπνός

tobacco producers

καπνοπαραγωγοί

tools

εργαλεία

topographic instruments

τοπογραφικά όργανα

torsion

στρέψη

tractors

τρακτέρ

traditional buildings

παραδοσιακά κτίρια

transformers

μετασχηματιστές

trucks

φορτηγά

turbines

στρόβιλοι

turbines

τουρμπίνες

    βλ.  στρόβιλοι  

typewriters

γραφομηχανές

underfloor heating

ενδοδαπέδια θέρμανση

valves

βαλβίδες

vehicles

οχήματα

veneers

καπλαμάδες

ventilation

αερισμός

ventilation

εξαερισμός

    βλ.   αερισμός

ventilators

εξαεριστήρες

washers

πλυντήρια

washing machines

    see  washers

πλυντήρια

waste treatment

επεξεργασία αποβλήτων

wastes

απόβλητα

wastewater

λύματα

wastewater treatment

επεξεργασία λυμάτων

water heaters

θερμοσίφωνες

water softening

αποσκλήρυνση νερού

water supply

ύδρευση

water treatment

επεξεργασία νερού

waterproofing

υγρομόνωση

welds

συγκολλήσεις

wells

φρέατα

winches

    see also tackles

βαρούλκα

    β.ε.  παλάγκα

windows

παράθυρα

wipe ropes

συρματόσχοινα  

    β.ε.   καλώδια  

wires

σύρματα

wood

ξύλο

wood industry

βιομηχανία ξύλου

wood products

προϊόντα ξύλου

wooden floors

ξύλινα πατώματα